Week 11: Slakkengang? Snails pace?

Kleijnhuis week 11 van de bouw.

De vaart lijkt eruit…

Zoals bij elke bouw of verbouwing is er dat moment waarop alles veel trager lijkt te gaan. Zo ook nu. En toch hebben we ook afgelopen week een heleboel gedaan.

Keuken

De keuken zit er in! Nou ja, het geraamte dan… Die staat nu in de definitieve opstelling. De afwerking volgt later. We zijn ons nog aan het beraden over het blad en de frontjes. Waarschijnlijk worden het mat witte deurtjes en een werkblad in dezelfde kleur als de (houten) vloer straks. 

Loftje

Boven de badkamer zit intussen een klein loftje. Het is groot genoeg om met z’n tweetjes knus, heel knus, op te kunnen slapen, of als slaapvertrek voor een kind. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon gebruiken om je spullen op te bergen. Via de loft heb je toegang tot de techniek- en bergruimte boven de slaapkamer. 

De slaapkamer krijgt ook veel extra bergruimte die vanaf de slaapkamer zelf bereikbaar is. 

Wanden

In de afgelopen weken is Anika druk geweest met het verwijderen van de lijmresten van de wanden. En er is een begin gemaakt met het opvullen van de naden en gaatjes. Dit is typisch zo’n klus waarbij je uren aan het werk bent en maar weinig resultaat ziet. Maar dat zal straks wel anders zijn. Zodra de wanden voorzien zijn van het laagje egalisatie is het of Tinie ineens een facelift heeft gekregen. 

Ventilatie

In een klein huisje is ventileren heel belangrijk. Wat dat betreft houden we ons aan het bouwbesluit. Er komt een uitgekiend systeem van balansventilatie in. Hierop sluiten we ook een warmte-terugwin installatie aan. Dit zorgt ervoor dat de energielasten van dit huisje nog lager worden terwijl de luchtkwaliteit goed blijft. Komende week gaan we zit systeem inbouwen.

Komende week

Komende week gaan we het waterleidingwerk controleren. Effe goed druk erop om te zien of alles waterdicht is. Daarna kunnen de leidingen weggewerkt worden.

We hopen een start te maken het het installeren van het plafond. Dan maken we ook het dak dicht en krijgt deze een dubbele laag isolatie. Op het dak komt een stuk EPDM folie te liggen. Deze is geschikt om een groendak op te leggen. 

Tot de volgende keer!


Kleijnhuis week 11 of construction.

The momentum seems to be gone …
As with any construction or renovation, there is that moment when everything seems to go much slower. This is also the case now. And yet we also did a lot last week.

Kitchen
The kitchen is in! Well, the outline then… It is now in the final set-up. The finishing will follow later. We are still considering the top and the covers. It will probably be matte white doors and a worktop in the same color as the (wooden) floor.

Loft
There is now a small loft above the bathroom. It is large enough for the two of you to sleep snugly, very snugly, or as a sleeping area for a child. But of course you can also just use it to store your belongings. Through the loft you have access to the technology and storage space above the bedroom.
The bedroom will also get a lot of extra storage space that is accessible from the bedroom itself.

Walls
In recent weeks, Anika has been busy removing the adhesive residue from the walls. And a start has been made with filling the seams and holes. This is a typical job where you work for hours and see little result. But that will soon be different. As soon as the walls are provided with a thin layer of plaster, it is as if Tinie has suddenly received a facelift.

Ventilation
Ventilation is very important in a small house. In that respect, we adhere to the building code. A sophisticated system of balanced ventilation is introduced. We also connect a heat recovery installation to this. This ensures that the energy costs of this house are even lower while the air quality remains good. Next week we are going to build in the system.

Next week
Next week we will check the waterworks. Just press it well to see if everything is waterproof. After that, the pipes can be concealed.
We hope to start installing the ceiling. Then we also close the roof and it gets a double layer of insulation. A piece of EPDM foil will be placed on the roof. This is suitable for laying on a green roof.

Until next time!